TTHC HUYỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách thủ tục
Skip portletPortlet Menu
STT Tên Thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
10. Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
11. Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
12. Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có
4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
8. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
9. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ
Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục
Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học
Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở
Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục
Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập
Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >  >>